Size: 29cm x 5cm
Weight: 135gr
Uese: Impact on the large body area

++++++++Vietnamese++++++++

Kích thước: 29cm x 5cm
Khối lượng: 135gr
Công dụng: Tác động lên các vùng lớn trên cơ thể